යෝජිත අභිනව විහාරමන්දිරයේ ප්‍රධාන අංග

  • ශක්තිමත් ව්‍යුහය සහිත බිත්ති
  • ශක්තිමත් දුර්ලභ දැව වලින් තැනු මුදුන් ලී" පරාල සහිත වහලයේ සැකිල්ල
  • වටිනා දැවයෙන් තැනූ කැටයම් සහිත උළුවහු" දොරවල් හා ජනෙල්
  • කැටයම් සහිත තඹ උළු වලින් සැකසු වහල
  • රාජ්‍ය සම්මාන දිනු කළා ශිල්පීන් කරනු ලබන නෙළුම් මල් සහිත කැටයමින් යුත් අතිශය සුන්දර රන් වියන
  • බිතුසිතුවම් සහිත චිත්‍ර කර්ම
  • වංශ කතා ඇතුලත් මූර්ති
  • කැටයම් සහිත අලංකරණය කළ බිම
  • නවතම පරිපථ සහිත විදුලි ආලෝක පද්ධතිය
  • සංරක්ෂණය කරන ලද සැතපෙන බුදු පිළිමය" ඉපැරණි ශෛලමය සතර බුදුවරුන්ගේ හා මෛත්‍රී බෝසතාණන්ගේ පිළිමද අනෙකුත් පිළිම හා සෙල් ලිපි ප්‍රතිස්ථාපිත නව විහාර මන්දිරය

විහාර සෙනසුන් දානයෙහි ආනිශංස


—සීතං උණ්හං පටිහන්ති තතො වාලමිගානි ච - සිරිංසපෙ ච මකසෙ සිසිරෙ චාපි වුට්ඨියො˜ -

විහාරය" ශීතයද" උෂ්ණයද නසයි' එයින් අන්‍යවූ චණ්ඩ මෘගයන්ද බඩගායන සතුන්ද" මැසිමදුරුවන්ද ශීත සුළං වැසි ද බැහැර කෙරෙයි'

—තතො වාතාතපො සොරො සඤ්ජාතො පටිහඤ්ඤති - ලෙනත්ථඤ්ච සුඛත්ථඤ්ච ඣායිතුං ච විපස්සිතුං˜ -

එයින් අන්‍යවු හටගත් නපුරු අවුසුළං ද දුරුවෙයි' සංඝයාට විහාර කරවාදීම එකලාව හිඳිනු පිණිස ද ධ්‍යාන වැඩීමටත්" විදසුන් වැඩීමටත්" පහසුව පිණිසද වූ අග්‍ර එකෙකැයි බුදුරජුන් විසින් වර්ණනා කරන ලදී'

—විහාරදානං සඞඝස්ස අග්ගං බුද්ධෙන වණ්ණිතං - තස්මා හි පණ්ඩිතො පොසො සම්පස්සං අත්ථමත්තනො˜ -

එහෙයින්ම නුවණැති පුරුෂයා තමාගේ අභිවෘද්ධිය පිණිස" රමණීය විහාරයන් කරවන්නේය" එහි ඇසූ පිරූතැන් ඇති භික්ෂූන් වස් වස්වන්නේය'

—විහාරෙ කාරයෙ රම්මෙ වාසයෙත්ථ බහුස්සුතෙ - තෙසං අන්නඤ්ච පානඤ්ච වත්ථසෙනාසනානි ච˜ -

ඔවුන්ට නිසිවූ ආහාර ද පානද වස්ත්‍ර ද ශයනාසනද" සෘජුගුණ ඇති ඒ භික්ෂුන් හට විශේෂයෙන් පහන් සිතින් පිරිනමන්නේය'

—දදෙය්‍ය උජුභූතෙසු විප්පසන්නෙන චෙතසා
තෙ තස්ස ධම්මං දෙසෙන්ති සබ්බදුක්ඛාපනූදනං
යං සො ධම්මං ඉධඤ්ඤාය පරිනිබ්බාති අනාසවො ති˜ -

හෙතෙම මෙහිදී යම් දහමක් දැනගෙන ආස්‍රව රහිතව පිරිනිවෙන්නේද" එසේවූ සියළු දුක් දුරලන දහමක් ඒ භික්ෂුහු ඔහුට දෙසන්නාහ'

-චූලවග්ග පාළි" සෙනාසනක්ඛන්ධ

Project Image